skip to Main Content

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsraad

Hierbij wil de Dorpsraad de bewoners van Sint Pancras uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 15 mei 2017.
Locatie: De Geist.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van 9 mei 2016.
4. Jaarverslag van de secretaris 2016.
5. Jaarverslag van de penningmeester 2016.
6. Verslag kascontrole commissie.
7. Aftreden kascontrole commissielid.
8. Verkiezing nieuw kascontrole commissielid.
9. Begroting 2017.
10. Verkiezing bestuur/commissielid.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het concept van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 is voor inzage op de website.