skip to Main Content

Artikel 1 – Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: “Vereniging Dorpsraad Sint Pancras”.
Zij is gevestigd te Sint Pancras, gemeente Langedijk.

Artikel 2 – Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat het grondgebied van het dorp Sint Pancras.

Artikel 3 – Doel

 1. De vereniging heeft ten doel:

–  het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Sint Pancras.
–  het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Sint Pancras.
–  het bevorderen van de leefbaarheid in Sint Pancras.
–  het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Pancras.
–  het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving.
–  betrokken te worden bij alle zaken die betrekking hebben op of gebeuren in Sint Pancras, één en ander met in achtneming van politieke en/of religieuze neutraliteit.

 

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

–  het houden van vergaderingen en besprekingen.
–  namens de inwoners van Sint Pancras op te treden als gesprek- of onderhandelingspartner met het gemeentebestuur en andere instellingen.
–  het betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen en volgen van het uitvoeren van het
beleid.
–  het onderhouden van contacten met verenigingen en instellingen in Sint Pancras die een algemeen doel nastreven.
–  het begeleiden en coördineren bij gemeentelijke besluitvorming van inspraak en inspraakactiviteiten in aangelegenheden die Sint Pancras betreffen.
–  mede zorg te dragen voor optimale communicatie tussen gemeentebestuur en de inwoners van Sint Pancras.
–  het op eigen initiatief en/of op verzoek van de gemeente uitbrengen van adviezen en ontplooien van activiteiten omtrent zaken Sint Pancras betreffende.
–  het deelnemen aan overlegvormen inzake Sint Pancras en haar inwoners.
–  financiën te verwerven, die bijdragen tot het bereiken van het doel van de vereniging.

Artikel 4 – Leden

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
  – natuurlijke personen woonachtig in Sint Pancras.
  – rechtspersonen actief in het werkgebied van de vereniging.
 1. Na aanmelding, toelating en inschrijving in het ledenregister is men lid.

Artikel 5 – Lidmaatschap

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet toelating tot lid kan een algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het bestuur houdt een register bij, waarin tenminste (statutaire) naam en adres van elk lid is opgenomen.

Artikel 6 – Jaarlijkse geldelijke bijdragen

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe worden ingedeeld in groepen, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Bij huishoudelijk reglement worden regels gesteld aan de besteding van de gelden.

Artikel 7 – Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid respectievelijk voor wat betreft een rechtspersoon, indien hij ophoudt te bestaan, óf door opzegging door het lid óf door opzegging door de vereniging, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 – Bestuur

 1. De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter van de vereniging, alsmede ten minste twee andere natuurlijke personen, die tezamen het bestuur van de vereniging vormen.
 2. Een bestuurslid van de vereniging moet inwoner van Sint Pancras zijn en ingeschreven staan in het ledenregister.
 3. De benoeming geschiedt maximaal voor de duur van drie jaren volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden en vangt aan op de datum van besluitvorming door de algemene ledenvergadering.

Een aftredend bestuurslid is maximaal twee keer terstond herbenoembaar. Na een onafgebroken zittingsduur van negen jaar is een bestuurslid gedurende tenminste één kalenderjaar niet herkiesbaar.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, zoals geregeld in het huishoudelijk reglement. Het is echter verplicht binnen twee maanden een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de ontstane bestuurssituatie aan de orde komt.
 2. Het eerste bestuur wordt benoemd door de oprichters.

Artikel 9 – Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 2. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, mits dit geen tweede dagelijks bestuursfunctie is.
 3. De voorzitter draagt zorg voor de algemene leiding van de vereniging en leidt de bestuursvergaderingen.

De functie van voorzitter is binnen het bestuur met geen andere functie verenigbaar. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 1. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van het verhandelde in elke vergadering en archivering van alle stukken, die betrekking hebben op taak en functioneren van de vereniging.
 2. De penningmeester draagt zorg voor een goed beheer van de financiën.
 3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.

 

Artikel 10 – Bestuurstaak en commissies

 1. Het bestuur dan wel de voorzitter of diens plaatsvervanger, tezamen met de secretaris of diens plaatsvervanger vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 2. Elk bestuurslid verplicht zich tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten.
 5. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan, die voor het functioneren van een goed bestuur noodzakelijk geacht worden, mits deze een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag niet te boven gaan. Voor overschrijding van het als voren vastgestelde bedrag is de goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist.
 6. Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

 

Artikel 11 – Einde bestuurslidmaatschap

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. aan het einde van de benoemingstermijn,
 3. bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging,
 4. door af te treden als bestuurslid.
 5. Indien een bestuurslid niet voldoet aan artikel 10, lid 2, kan de algemene ledenvergadering besluiten tot schorsing of ontslag van het bestuurslid. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 12 – Jaarverslag – rekening en verantwoording

 1. Het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid wordt opgesteld onder leiding van de secretaris.
 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden vastgesteld.
 4. Het bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid en presenteert de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering.
 5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het dagelijks bestuur. Deze commissie is belast met het onderzoek van de boekhouding, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 6. Er wordt geen kascommissie ingesteld, indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene ledenvergadering een verklaring wordt overgelegd, afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4, tenminste tien jaren lang te

bewaren.

Artikel 13 – Algemene ledenvergaderingen

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Algemene ledenvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk en worden zo vaak gehouden als het bestuur dit nodig acht.
 3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 4. het jaarverslag,
 5. de balans en de staat van baten en lasten met toelichting,
 6. het verslag van de kascommissie,
 7. de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar,
 8. de voorziening in eventuele vacatures,
 9. voorstellen, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de jaarvergadering.
 10. De notulen van de algemene ledenvergaderingen worden openbaar gemaakt en ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 14 – Stemrecht en volmacht

 1. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft stemrecht.
 2. Een stemgerechtigde kan slechts namens één (1) andere stemgerechtigde per volmacht

stemmen

 1. Een stemgerechtigde kan slechts aan één (1) andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
 2. Een rechtspersoon, die lid is van de vereniging, kan zijn stemrecht slechts uitoefenen middels één (1) natuurlijk persoon, die door het rechtspersoon daartoe schriftelijk is gevolmachtigd.
 3. Volmachten dienen, rechtsgeldig ondertekend, voor aanvang van de vergadering bij het bestuur ingeleverd te worden.

 

Artikel 15 – Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

 1. Op de algemene ledenvergaderingen heeft ieder lid het recht het woord te voeren.
 2. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten of de wet anders bepalen..
 3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij het bestuur een schriftelijke stemming

wenst.

 1. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming

verlangt.

 1. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 2. Een genomen besluit is geldig als de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op de juiste wijze is gebeurd.

 

Artikel 16 – Bijeenroeping algemene ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden en/of door aankondiging in een mede in

Sint Pancras verschijnend dag- of weekblad, dan wel via huis aan huis verspreiding. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en wordt de ter inzage legging van de stukken aangegeven.
 2. Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10e) gedeelte der stemmen, tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping

overgaan door oproeping overeenkomstig lid 2 van dit artikel. De verzoekers kunnen anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 17 – Statutenwijziging

 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
 2. Een statutenwijziging treedt in werking, nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 18 – Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Voor zover de rechter ingevolge wettelijk voorschrift geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door het bestuur. De algemene ledenvergadering is evenwel bevoegd bij het besluit tot ontbinding één of meer vereffenaars te benoemen.
 3. Aan het batig saldo, na vereffening, wordt bij het besluit tot ontbinding een bestemming gegeven.
 4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene, die door de algemene ledenvergadering als zodanig is aangewezen.

Artikel 19 – Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur stelt het eerste huishoudelijk reglement vast.
 2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.