Privacybeleid

De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras (Hierna te noemen de Dorpsraad) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Dorpsraad.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de Dorpsraad persoonsgegevens?

De Dorpsraad verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • LedenenvrijwilligersaangeslotenbijdeDorpsraadSintPancra
  • Mensendieinteressetonenineenlidmaatschapbijofooiteenlidmaatschaphebbengehad
  • Mensendieaaneenbedrijfoforganisatieverbondenzijn,waarwijeenrelatiemeehebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle bestuursleden van de Dorpsraad die persoonsgegevens verwerken voor het functioneren van de vereniging.

Waarvoor verwerkt de Dorpsraad persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de Dorpsraad of aan de slag wilt gaan als bestuurslid, vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid en benaderen voor vrijwilligerswerk

Als u eenmaal lid of relatie van de Dorpsraad bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt de Dorpsraad ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De Dorpsraad controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat de Dorpsraad met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De penningmeester beheert de gegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van de juiste administratie en inning van de contributiegelden. Overige bestuursleden kunnen na toestemming uitsluitend beschikken over naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van leden die vrijwilligerswerk verrichten.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras

Persoonsgegevens worden anders dan hierboven is gesteld niet uitgewisseld. Bij toetreden van leden tot het bestuur zullen de gegevens naar noodzaak worden aangepast De Dorpsraad kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap kunnen in beperkte vorm na uitschrijving bewaard worden om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Dorpsraad met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Dorpsraad gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de Dorpsraad van mij verwerkt?

Deze gegevens zijn op te vragen bij de penningmeester.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Dorpsraad kunt u terecht bij de penningmeester en overige bestuursleden.

Wijzigingen privacybeleid

De Dorpsraad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de Dorpsraad te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.sint-pancras.nl

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.