Nieuws

“ook Sint Pancras moet doorvaarbaar worden” aldus het college Langedijk (NHD 11-10-2017)

College Langedijk wil nu ’iets terug doen’

De ge­meen­te Lan­ge­dijk schrijft weer zwar­te cij­fers. Dit geld moet na al die ja­ren van be­zui­ni­gin­gen zo veel mo­ge­lijk te­rug naar de in­wo­ners, al­dus het col­le­ge. En nee, haas­ten wet­hou­der Jasper Nieu­wen­hui­zen (Fi­nan­ciën) en bur­ge­mees­ter Jan Hoe­ke­ma zich te zeg­gen, ’dit is geen feest­be­gro­ting op weg naar de ver­kie­zin­gen’.

Te­vre­den ge­zich­ten ach­ter de ta­fel in de bur­ge­mees­ters­ka­mer in het ge­meen­te­huis. Lan­ge­dijk houdt in 2018 in to­taal 2,5 mil­joen euro over, re­sul­te­rend in 2021 in een sal­do van 1,3 mil­joen euro. Het col­le­ge is niet van plan de hand op de knip te hou­den, werd gis­te­ren dui­de­lijk. In de pro­gram­ma­be­gro­ting 2018, aan­ge­bo­den aan de ge­meen­te­raad, is ruim­te voor nieuw be­leid.

„Na ja­ren van be­zui­ni­gin­gen zijn we trots en blij dat die ruim­te er nu is”, al­dus Hoe­ke­ma. Nieu­wen­hui­zen: „Met dit nieu­we be­leid zet­ten we voor­al in op in­stru­men­ten die de kracht van de Lan­ge­dij­ker sa­men­le­ving ver­ster­ken. We heb­ben in de af­ge­lo­pen ja­ren veel van de sa­men­le­ving ge­vraagd. Het is mooi om nu iets te­rug te kun­nen doen.”

Ge­dacht wordt aan: uit­brei­ding van het eve­ne­men­ten­be­leid (40.000 euro), een nieu­we sport­no­ta (40.000 euro), in­zet van buurt­be­mid­de­ling (30.000 euro). Hoe­ke­ma: “Voor buurt­be­mid­de­ling ma­ken we ge­bruik van pro­fes­si­o­nals, ‘Rij­den­de rech­ters’ op lo­kaal ni­veau om de sa­men­le­ving hier nog wat mooi­er te ma­ken.” Maar ook: 50.000 euro voor het blij­vend in­zet­ten van meer bui­ten­ge­woon op­spo­rings­amb­te­na­ren (boa’s) en 406.000 euro om de kwa­li­teit van de we­gen, brug­gen in Lan­ge­dijk weer ’op te pim­pen’. Ook wordt er geïn­ves­teerd in het amb­te­na­ren­korps. Nieu­wen­hui­zen: “Naar de toe­komst toe is er een an­der soort amb­te­naar no­dig. Daar­voor is bud­get vrij­ge­maakt, ze­ven ton.”

Het col­le­ge werkt aan een sport­no­ta. Daar­voor is 40.000 euro uit­ge­trok­ken, Ge­streefd wordt naar een sport­pas­poort voor ie­der kind. Nieu­wen­hui­zen, la­chend: “Al­le­maal ver­plicht star­ten in de Lan­ge­dij­ker Run? Als li­be­raal ben ik niet zo van ‘ver­plicht’, maar als er straks veel meer deel­ne­mers zijn zou dat heel mooi zijn.”

Wet­hou­der Jan Piet Beers meen­de dat de Lan­ge­dij­kers de eco­no­mi­sche cri­sis heel goed het hoofd heb­ben ge­bo­den. Op het pro­gram­ma: de lang ge­koes­ter­de wens om de Ach­ter­burg­gracht in Noord-Schar­wou­de door­vaar­baar te ma­ken en re­vi­ta­li­se­ren van het Ha­ven­plein in Broek op Lan­ge­dijk, ui­ter­aard in een tra­jec­ten van par­ti­ci­pa­tie. Ook Sint Pan­cras moet ‘door­vaar­baar’ wor­den. Er werd al eens ge­ke­ken naar twee sce­na­ri­o’s, waar­bij ge­dacht werd aan tra­jec­ten rich­ting het ka­naal Alk­maar-Kol­horn. Nu ligt er nog een der­de sce­na­rio, af­kom­stig van de Dorps­raad Sint Pan­cras: door de ak­kers tus­sen Zui­der­del en Pan­cras, langs de Wij­de Vaart.

De kers­ver­se wet­hou­der Gerard Rep was voor­al con­tent met de 50.000 euro voor het man­tel­zorg­com­pli­ment. „De na­druk ligt op zelf­red­zaam­heid, op sa­men­red­zaam­heid.” Ge­ke­ken wordt nog naar de vorm waar­in het com­pli­ment aan­ge­bo­den zal wor­den.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.